0.

Wstęp

 
POBIERZ ROZDZIAŁ W FORMACIE PDF
POBIERZ CAŁY PODRĘCZNIK W FORMATACH PDF I ZIP
 

Informacje dla użytkownika

Podręcznik adresowany jest głównie do osób zaangażowanych w budowę zrównoważonej gospodarki odpadami komunalnymi, działających przede wszystkim w nowych krajach członkowskich Wspólnoty oraz w krajach graniczących z Unią Europejską, basenu Morza Śródziemnego, Europy Wschodniej i Kaukazu. Rządy, gminy oraz przedsiębiorcy tych krajów podążają za celem stworzenia infrastruktury gospodarki odpadami wg europejskiego wzorca. Z tego powodu istnieje w takich dziedzinach jak zbiórka odpadów, ich odpowiedni przerób, ich magazynowanie, recykling i unieszkodliwianie ogromne zapotrzebowanie na informacje.

Biorąc za punkt wyjścia główne cele i zasady gospodarki odpadami oraz odpowiednie europejskie ramy prawne, zawarto w tym opracowaniu informacje na temat technik i sposobów postępowania oraz najważniejszych parametrów w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, jak również karty danych konkretnych technologii wraz z odniesieniem do ich niemieckich oferentów. Karty danych zawierają również odnośniki do polskich firm oferujących odpowiednie technologie lub produkty, które zostały przygotowane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Recyklingu. Planowana w Polsce w roku 2011 zmiana organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym przeniesienie władztwa odpadów na jednostki samorządu terytorialnego, jak i implementacja do prawa krajowego założeń nowej ramowej dyrektywy odpadowej 2008/98/WE spowoduje zbliżenie się systemu gospodarki odpadami do tego znanego w przodujących krajach Unii Europejskiej. Przedstawione w podręczniku doświadczenia niemieckie stanowią dobry przykład i źródło informacji, gdyż Polska po roku 2011 będzie musiała pójść tą samą drogą co Niemcy w latach 1993-2005.

Odpowiedzialna, dobrze zorganizowana gospodarka odpadami jest nie tylko istotna dla ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, ale ma ogromne znaczenie dla odpowiedzialnego i oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych, jak również dla ochrony klimatu. Informacje zawarte w tym opracowaniu powinny przyczynić się do wyrównania poziomów w gospodarowaniu odpadami między krajami Wspólnoty i graniczącymi z nią krajami basenu Morza Śródziemnego, Europy Wschodniej i Kaukazu.

Do korzystania z elektronicznej wersji podręcznika wymagana jest przeglądarka Acrobat Reader 6.0 lub nowsza.

 

 

 

 
 
         
     
 
Projekt dofinansowany przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Zasobów Naturalnych i Bezpieczeństwa Jądrowego i Federalną Agencję Środowiskową ze środków doradczego programu pomocowego na ochronę środowiska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej. Odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa wyłącznie na Stowarzyszeniu Technologii Ekologicznych SILESIA (STE Silesia.org). Organ współfinansujący nie ponosi dpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub wtórne.
 
Projekt - Tłumaczenie podręcznika pt.: „Sprawdzone metody gospodarowania odpadami komunalnymi” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie